Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni w likwidacji

Stan na dzień 30.11.2017

Komunikat 12

W odpowiedzi na liczne telefony oraz maile dotyczące Państwa dokumentów informuję, że p.Justyna Kalota zamieściła w internecie osobiście podpisane oświadczenie, że jest w ich posiadaniu. Pani Kalota codziennie zmienia wersję oświadczenia, sugerując naprzemiennie, że ma dokumenty i „są bezpieczne” lub że ma tylko ich część. Oświadczam, p.Kalota wywiozła z uczelni wszystkie Państwa dokumenty dotyczące:

   Wrażliwych danych osobowych,

   Danych przebiegu nauczania,

   Dokumenty korporacyjne PWSH sp. z o.o. oraz PWSNS w Gdyni,

   Dokumenty księgowe obydwu firm,

   Serwery wraz z kopiami bezpieczeństwa z danymi Państwa przebiegu nauczania.

Oświadczam, że wszystkie pomieszczenia w PWSNS zostały otwarte komisyjnie w obecności urzędników państwowych – komorników sądowych oraz prawników. Pełna dokumentacja sporządzona z otwarcia pomieszczeń znajduje się w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni ul. 10 lutego 39.

W dniach 04.12.2017 – 08.12.2017 przeprowadzona zostanie kontrola Generalnego Inspektora Danych Osobowych, która jest odpowiedzią na moje zgłoszenie o braku dokumentów. Będę na bieżąco informowała Państwa o przebiegu kontroli.

Oryginał komunikatu do pobrania

Pismo z GIODO

Oświadczenie Justyny Kalota z dnia 17.11.2017

 

Komunikat 11

W związku z licznymi zapytaniami Państwa dotyczącymi opłat za studia dokonanymi przez Państwo informuję, że ze wpłat dokonywaliście najpierw na swoje indywidualne konta w Alior Bank – Oddział w Gdyni ul. Abrahama 46 A-B, a następnie na prywatne konto p.Justyny Kalota w banku mBank Oddział Gdynia ul.Śląska 47. Również w sierpniu 2017 roku p.Kalota dokonała zamknięcia konta PWSNS w Gdyni w Alior Banku przelewając wszystkie środki uczelni. Gdzie obecnie zlokalizowane są środki finansowe – NIE WIEM.

Informacja o zmianie konta rozdawana studentom

Oryginał komunikatu do pobrania

 

Stan na dzień 25.11.2017

Komunikat 10

Otrzymujemy informację, że w siedzibie 17 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul.10 Lutego, zwracane są Państwu niekompletne dokumenty wraz z wykazem ocen poświadczonych przez p.Justynę Kalota, jako Rektora PWSNS w Gdyni. Takie działanie jest niezgodne z prawem, ponieważ p.Kalota rozdaje dokumenty poza uczelnią gdzie powinny się znajdować. Pani Kalota nie jest i nie była rektorem PWSNS w Gdyni. Prosimy o zgłaszanie tego procederu organom ścigania w trybie pilnym. Niezależnie od tego, likwidator zgłosił ten fakt na Policję oraz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dokumenty winny być zabezpieczone w siedzibie uczelni a nie znajdować się w różnych miejscach, we władaniu osób nieuprawnionych (a jak Państwo sami nam zgłaszacie osoby wydające dokumenty są Państwu nieznane).

Oryginał komunikatu do pobrania

Komunikat 9

Wszelkich informacji o przeniesieniu do Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni udziela Zastępca kierownika Biura Rekrutacji –e-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl tel. 58 669 77 21 oraz kancelaria@wsb.gdynia.pl tel. 58 669 77 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się ponadto na stronie internetowej www.wsb.pl/gdynia.

 

Stan na dzień 22.11.2017

Komunikat 8

Na wniosek likwidatora Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni w Likwidacji, w dniach 04.12.2017-08.12.2017 odbędzie się kontrola, którą przeprowadzi komisja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Celem kontroli ma być bezprawne wyniesienie dokumentów oraz serwerów bazodanowych poza siedzibę uczelni przez p.Justynę Kalota.

Stan na dzień 17.11.2017

Komunikat 7

Szanowni Państwo, Szanowni Studenci,

Strona o adresie: www.studencipwsns.edu.pl nie jest stroną Uczelni. Jest ona prowadzona przez osoby nieuprawnione. Wszelkie umieszczane na niej treści i komunikaty nie pochodzą od Uczelni, a mogą wyłącznie stanowić prywatne oświadczenia osób będących jej administratorami. Informuję, że nie są Państwo jako Studenci związani jej treścią. Proszę czerpać wiedzę wyłącznie ze strony www.pwsns.edu.pl.

Oryginał komunikatu do pobrania

 

Komunikat 6

Komunikat w sprawie Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni

wtorek, 14 listopada 2017

W związku z sytuacją zaistniałą w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym, na wniosek założyciela Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni, została wydana zgoda na likwidację uczelni. Warunkiem likwidacji uczelni jest wypełnienie przez założyciela obowiązku zapewnienia studentom możliwości kontynuowania kształcenia.

Z uwagi na powyższe, w kwestiach związanych z obecną sytuacją uczelni należy kontaktować się bezpośrednio z założycielem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że założycielem uczelni jest spółka pod nazwą Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (KRS 0000103330).

Link do informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat 5

Szanowni Studenci, Szanowni Państwo,

 

Działając w imieniu Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych z siedzibą w Gdyni w likwidacji (dalej: Uczelnia) jako Jej likwidator, przedstawiam poniższe informacje:

 

1.      Potwierdzam prawdziwość wszelkich komunikatów umieszczanych zarówno w budynku Uczelni, jak i na stronie internetowej Uczelni, tj. podawanych przeze mnie począwszy od dnia 14 listopada 2017 roku. Nadto, oświadczam, że mam stosowne umocowanie do działania jako likwidator Uczelni, zaś procedura likwidacji została formalnie wszczęta. Wszelkie odmienne twierdzenia są nieuprawnione, gołosłowne i nieprawdziwe. Wszelkie wpisy w rejestrze POLON, których dokonuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego są obecnie procedowane.

 

2.      Wszelkie informacje podawane w oświadczeniu prywatnym Pani Justyny Kalota z dnia 17 listopada 2017 roku nie polegają na prawdzie i stanowią wyłącznie opinię Jego autora, która nie stanowi stanowiska Uczelni.

 

3.      Nie polega na prawdzie rzekome wprowadzanie Organów, Sądów czy Instytucji przeze mnie w błąd; są to wyłącznie gołosłowne twierdzenia.

 

4.      Pani Justyna Kalota nie jest i nie była rektorem Uczelni, co potwierdza m.in. rejestr POLON oraz posiadane przeze mnie dokumenty, w tym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wobec tego Pani Justyna Kalota nie mogła i nie może działać jako Rektor Uczelni; twierdząc odmiennie aktualnie wprowadza Państwa w błąd. W związku z tym nie miała prawa podpisywać Państwa dyplomów czy obecnie przechowywać Państwa dokumentów czy pobierać od Państwa opłat.

 

5.      Oświadczam, że zajęcia zaplanowane na dzień 18 i 19 listopada 2017 roku zostały wobec zaistniałej sytuacji odwołane. Próba ich organizacji przez Panią Justynę Kalota i Elżbietę Kamińską nie jest zgodna z prawem; powiadomiłam o tym fakcie zarówno organy ścigania, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także dyrektorów szkół i liceów (które podawane są dzisiaj Państwu na portalach społecznościowych oraz telefonicznie).

 

6.      Uczelnia od wielu lat nie posiada kasy, stąd Państwa wpłaty nie mogły być do niej przyjmowane. W komunikatach jakie otrzymywali Państwo z Uczelni w zakresie opłat za czesne zgodnie z moją najlepszą wiedzą podawany był prywatny rachunek bankowy Justyny Kalota, nadto proszeni byli Państwo o wskazywanie w tytule przelewu: Pani Justyny Kalota jako rektora Uczelni (pomimo że tejże funkcji nie pełniła i nie pełni). Uczelnia nie posiada Państwa wpłat; są one w posiadaniu Pani Justyny Kalota.

 

7.      Z informacji jakie samodzielnie i jednoznacznie przekazała Pani Justyna Kalota w swoim oświadczeniu z dnia 17 listopada 2017 roku znajduje się informacja, że jest Ona w posiadaniu Państwa dokumentów; proceder jest nielegalny i został zgłoszony organom ścigania; Pani Justyna Kalota, jak i jakakolwiek Osoba trzecia nie miała prawa wynosić Państwa dokumentów poza teren Uczelni i narażać ich na utratę, kradzież czy modyfikację.

 

8.      Ponownie oświadczam, że Pani Justyna Kalota nie jest i nie była kiedykolwiek Rektorem Uczelni; Pani Elżbieta Kamińska była Kanclerzem Uczelni wyłącznie do dnia 23 czerwca 2017 roku; pracownicy administracyjni Uczelni otrzymali wypowiedzenia umów o pracę z racji na likwidację Uczelni, a tym samym ich stanowisk pracy; wszelkie działania podejmowane przez wskazane Osoby rzekomo w imieniu Uczelni są nieuprawnione i zostały zgłoszone organom ścigania.

 

9.      Oświadczam, że nie mam wiedzy, aby wobec mnie było prowadzone jakiekolwiek postępowanie karne i abym była o cokolwiek podejrzewana; twierdzenia Pani Justyny Kalota w tym zakresie nie są poparte żadnymi dokumentami czy faktami; nie mam wpływu jednak na ich wygłaszanie na forum.

 

10.   Pani Justyna Kalota nie miała prawa zlecać lub bezpośrednio zabierać dokumentów Studentów, jak i Uczelni z jej budynku. Nie jest prawdą, że dokumenty te są chronione czy zabezpieczone; zgodnie z prawem mogą się one znajdować tylko w budynku Uczelni. Dokumentacja nie jest w pieczy rektora Uczelni, gdyż Pani Justyna Kalota nim nie jest i nie była.

 

11.   W przypadku, gdy Pani Justyna Kalota, Elżbieta Kamińska lub jakakolwiek inna Osoba trzecia skontaktuje się z Państwem w sprawie przekazana Państwu dokumentów bezprawnie wyniesionych z Uczelni, proszę o niezwłoczny kontakt z Policją w tej sprawie, albowiem jest podejrzenie, że w tej kwestii doszło do popełnienia przestępstwa;

 

12.   Zaprzeczam, aby były dokonywane jakiekolwiek prywatne ustalenia co do kontynuacji Państwa kształcenia; wszelkie kwestie były objęte formalnymi ustaleniami z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Pani Justyna Kalota celowo wprowadza Państwa w błąd, chcąc w ten sposób szerzyć dezinformacje i chaos.

 

Oryginał komunikatu do pobrania – strona 1

Oryginał komunikatu do pobrania – strona 2

Oryginał komunikatu do pobrania – strona 3

 

Stan na dzień 16.11.2017

Komunikat 1

Szanowni Studenci, Szanowni Państwo, Działając w imieniu Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych z siedzibą w Gdyni w likwidacji (dalej: Uczelnia) jako Jej likwidator, zważywszy, że:

1.     W dniu 16 października 2017 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na likwidację Uczelni; przedmiotowa decyzja jest prawomocna i ostateczna;

2.     Uczelnia została postawiona w stan likwidacji; wyznaczono likwidatora w osobie Małgorzaty Kurpiel;

3.     Aktualnie podejmowane są czynności (w toku likwidacji Uczelni) mające na celu zabezpieczenie majątku Uczelni i dokumentacji znajdującej się w Jej budynku;

4.     Podstawą do wydania powyższej decyzji było zapewnienie ciągłości kształcenia Studentów przez inną uczelnię;

5.     Inna uczelnia zadeklarowała zapewnienie wskazanej powyżej ciągłości kształcenia dla Studentów kierunku pedagogika i filologia;

6.     Studenci kierunku kulturoznawstwo dokończą studia w Uczelni.

niniejszym oświadczam co następuje:

Wszelkie informacje w zakresie kontynuacji kształcenia w innej uczelni, o której mowa powyżej dla kierunku pedagogika i filologia zostaną podane do Państwa wiadomości w dniu 15 listopada 2017 roku. Wszelkie informacje w zakresie kontynuacji kształcenia w Uczelni mogą Państwo uzyskać kierując swoje pytania na podany adres email: pwsns.likwidacja@gmail.com. Piecza nad budynkiem Uczelni zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 8-10 została powierzona przez likwidatora Uczelni profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu tego rodzaju usługi. Mienie Uczelni, w tym dokumentacja według stanu na dzień 13 listopada 2017 roku została zabezpieczona.

Oryginał komunikatu do pobrania

Komunikat 2

16 października Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek założyciela wyraziło zgodę na likwidację Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni. Warunkiem tej decyzji było zapewnienie Państwu możliwości kontynuowania nauki.

W związku z sytuacją zaistniałą w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na wniosek założyciela Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni, wydało na likwidację uczelni. Warunkiem likwidacji jest wypełnienie przez założyciela obowiązku zapewnienia studentom możliwości kontynuowania kształcenia.

Na prośbę założyciela o przyjęcie studentów PWSNS, w nawiązaniu do art. 26 ust.1 przywołanej ustawy, zgodę wyraził Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Oznacza to, że na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Gdyni studia będą mogli kontynuować studenci pedagogiki oraz filologii, a także słuchacze studiów podyplomowych.

Formalnie i organizacyjnie przeniesieniem będą zajmować się pracownicy WSB w Gdyni. Na tym etapie wystarczy, że przedstawią Państwo kompletny wykaz zrealizowanych przedmiotów i uzyskanych ocen - indeks papierowy lub kopię indeksu elektronicznego. Na tej podstawie pozostałych formalności dopełniać będą pracownicy WSB.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej, który spotka się z Państwem 17 listopada o godz. 18.00 w WSB w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, sala nr 15. Wszelkich informacji o przeniesieniu udziela Zastępca kierownika Biura Rekrutacji – Pani Monika Dąbek (e-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl tel. 58 669 77 21) i Pani Karolina Soboń kancelaria@wsb.gdynia.pl tel. 58 669 77 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się ponadto na stronie internetowej www.wsb.pl/gdynia.

Oryginał komunikatu do pobrania

 

Komunikat nr 3

Szanowni Studenci, Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych z siedzibą w Gdyni w likwidacji (dalej: Uczelnia) jako Jej likwidator, przedstawiam poniższe informacje:

1. Zgodnie z przekazywanymi Państwu informacjami ciągłość kształcenia Studentów kierunku pedagogika i filologia zapewni Państwu wskazana w dotychczasowych komunikatach uczelnia; Studenci kierunku kulturoznawstwo dokończą studia w Uczelni; takie ustalenia zostały poczynione przez Uczelnię w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i są one wyłącznie obowiązujące;

2. Zajęcia jakie Państwo mieli zaplanowane na dzień 18-19 listopada 2017 roku nie odbędą się; Studenci kierunku kulturoznawstwo o nowym terminie zjazdu zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie; Studenci pozostałych kierunków, dalsze ustalenia otrzymają niezwłocznie;

3. Wszelkie odmienne niż w pkt. 1 powyżej informacje są nieprawdziwe i nie pochodzą ze strony Uczelni; są formułowane przez Osoby trzecie nie mające prawa wypowiadać się w imieniu Uczelni;

4. Pani Justyna Kalota nie jest i nie była kiedykolwiek Rektorem Uczelni; Pani Elżbieta Kamińska była Kanclerzem Uczelni wyłącznie do dnia 23 czerwca 2017 roku; pracownicy administracyjni Uczelni otrzymali wypowiedzenia umów o pracę z racji na likwidację Uczelni, a tym samym ich stanowisk pracy; wszelkie działania podejmowane przez wskazane Osoby rzekomo w imieniu Uczelni są nieuprawnione i zostały zgłoszone organom ścigania;

5. Wszelkie informacje o podmiotach mających przejąć rzekomo Państwa kształcenie jakie pojawiają się w Internecie (poza wskazanymi w pkt. 1 powyżej), w tym na dotychczasowym portalu społecznościowym Facebook Uczelni są nieuprawnione i nie pochodzą od Osób, które są umocowane do działania w imieniu Uczelni; Likwidatora Uczelni dochodzą informacje, że Pani Justyna Kalota i Elżbieta Kamińska podejmują próbę wynajęcia powierzchni i prowadzenia w niej uczelni; nie mają jednak w tym zakresie żadnych zgód i wszelkie takie próby będą pozostawać w sprzeczności z prawem; są i będą one zgłaszane organom ścigania;

6. Wobec Państwa licznych zapytań, o Państwa środki finansowe jakie wpłaciliście Państwo jako opłatę za czesne za studia; informuję, że zgodnie z najlepszą wiedzą Likwidatora Uczelni środki te były przez Państwa wpłacane na prywatny rachunek bankowy Justyny Kalota; Państwa wpłatami nie dysponuje Uczelnia; zostało to zgłoszone organom ścigania;

7. Wobec Państwa licznych zapytań o dokumenty Studentów, oświadczam, że po przejęciu przez Likwidatora Uczelni pieczy nad budynkiem, w którym działała Uczelnia co nastąpiło w dniu 14 listopada 2017 roku, dokonano komisyjnego otwarcia pomieszczeń Uczelni przy udziale Komornika Sądowego, celem dokonania ich inwentaryzacji; okazało się, że wszelkie dokumenty Studentów (tak w wersji papierowej, jak i elektronicznej) zostały wyniesione z Uczelni przed wskazaną datą; z informacji jakie przekazują Studenci w ich posiadaniu są prawdopodobnie Pani Justyna Kalota i Elżbieta Kamińska; sprawa została zgłoszona organom ścigania, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oaz Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;

8. W przypadku, gdy Pani Justyna Kalota, Elżbieta Kamińska lub jakakolwiek inna Osoba trzecia skontaktuje się z Państwem w sprawie przekazana Państwu dokumentów bezprawnie wyniesionych z Uczelni, proszę o niezwłoczny kontakt z Policją w tej sprawie, albowiem jest podejrzenie, że w tej kwestii doszło do popełnienia przestępstwa;

9. Od dnia 16 listopada 2017 roku wszelkie komunikaty Uczelni kierowane do Państwa będą kolportowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.pwsns.edu.pl oraz adresu e-mail: pwsns.likwidacja@gmail.com

10. Likwidator Uczelni oświadcza, że nie miał i nie ma dostępu do wirtualnego dziekanatu oraz profilu Uczelni na Facebook; w związku z tym wszelkie komunikaty tam umieszczane nie pochodzą ze strony Uczelni.

Oryginał komunikatu do pobrania – strona 1

Oryginał komunikatu do pobrania – strona 2

 

Komunikat nr 4

Szanowni Studenci, Szanowni Państwo,

Otrzymałam informację z księgowości, że konto o numerze mbank: 14114020040000330276988702, na które wpłacaliście Państwo pieniądze jest kontem prywatnym p.Justyny Kaloty.  

Oryginał komunikatu do pobrania