Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Regulamin - praktyka filologia

58 - 623 09 22

Regulamin praktyk zawodowych Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni dla studentów kierunku Filologia
Rok akademicki 2015/2016

 

§1
Podstawy prawne


1. Ustawa z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
3. Rozporządzenie MNiSW z 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej.
4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
6. Regulamin studiów PWSNS w Gdyni.

 

§2
Postanowienia ogólne

 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Praktyki zawodowe traktowane są jak przedmiot w toku studiów. Odbywają się równolegle z realizacją zajęć w uczelni. Za odbyte praktyki studentowi przysługują punkty ECTS.
2. Praktyki stanowią ważny element kształcenia, umożliwiający pełne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem i specjalnością studiów.
3. Praktyki odbyte przez studentów w ramach programu Erasmus – Uczenie się przez całe życie upoważniają do zaliczenia praktyk przewidzianych programem kształcenia w PWSNS.

 

§3

Charakterystyka praktyk zawodowych

 

1. Praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia profilu praktycznym, w specjalnościach: Filologia angielska - media, kultura, tłumaczenia oraz Filologia hiszpańska - media, kultura, tłumaczenia trwają łącznie 4 tygodnie.
2. Zaliczenie praktyk następuje po IV semestrze studiów.
3. Praktyki zawodowe odbywają się w wybranej instytucji, w której istotną rolę odgrywa czynność komunikacji, tłumaczenia między językiem kierunkowym a ojczystym lub w zakresie działalności medialnej, turystycznej, handlowej, administracyjnej lub związanej z promocją kultury.
4. Student może odbywać praktyki m.in.: w biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach transportowych i żeglugowych, hotelach i pensjonatach, biurach targów międzynarodowych, biurach międzynarodowych firm produkcyjnych i handlowych, redakcjach wydawnictw i studiach opracowań filmów, agencjach prasowych, agencjach samorządowych zajmujących się współpracą z zagranicą, agencjach międzynarodowych organizacji humanistycznych, kulturalnych, naukowych, agendach Unii Europejskiej.
5. Celem praktyk jest:
(a) doskonalenie umiejętności komunikacyjnych nabytych w toku studiów,
(b) poznanie warunków pracy tłumacza i rozmaitych aspektów tłumaczenia użytkowego,
(c) zapoznanie się z rolą tłumacza dla komunikacji międzyjęzykowej i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
(d) opanowanie i praktyczne wykorzystanie obcojęzycznego słownictwa specjalistycznego, np. zakresu ekonomii,
(e) wykształcenie umiejętności tłumaczeń tekstów i mowy,
(f) przygotowanie do prac administracyjnych związanych z obiegiem dokumentów,
(g) poznanie specyfiki wykorzystywania kompetencji językowej, m. in. w pracy dziennikarskiej, w służbie dyplomatycznej, w przedsiębiorstwach, sądach, turystyce, spedycji, służbach celnych i granicznych,
(h) doskonalenie umiejętności wykorzystania elektronicznych środków wspomagających komunikację w języku obcym,
(i) zdobycie umiejętności w zakresie organizacji i planowania pracy własnej, doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, nawiązywanie kontaktów zawodowych, identyfikacja z zawodem,
(j) wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy nabytej w trakcie studiów.

 

§ 4
Organizacja praktyk

 

1. Praktyki zawodowe realizowane są w placówce wskazanej przez dział praktyk zawodowych (w szczególności z grupy interesariuszy zewnętrznych uczelni),
bądź w miejscu wybranym przez studenta.
2. Praktyki są płatne; wysokość opłat określona jest na dany rok akademicki przez kanclerza PWSNS
3. Rektor PWSNS w Gdyni zawiera Porozumienie o odbywaniu praktyk zawodowych
z dyrektorem instytucji, w której student odbywa praktykę oraz wydaje imienne skierowania, oddzielne dla każdego studenta. W pierwszej kolejności wydawane są skierowania na praktyki do instytucji będących interesariuszami zewnętrznymi uczelni.
4. Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość odbywania przez niego praktyki w innym terminie i systemie – za zgodą rektora Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni.
5. Opiekun praktykanta instytucji, w której odbywa się praktyka otrzymuje dokumenty:
(a) formularz Opinia o praktykancie
(b) druk Umowa o dzieło z Rachunkiem
(c) Regulamin Praktyk
6. Rektor wyznacza nauczycieli akademickich – opiekunów praktyk z ramienia PWSNS, których czyni się odpowiedzialnymi za opiekę merytoryczną
nad przebiegiem praktyki oraz rozliczeniem praktyk.
7. Opiekun praktyk Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni dokonuje rozliczenia praktyk na podstawie formularza opinii o praktykancie wystawionego przez opiekuna z danej placówki oraz obszernego sprawozdania (5400 znaków)
z odbytej praktyki zawierającego informacje o czasie i miejscu odbywania praktyki; opis czynności i zadań wykonywanych w ramach praktyki, użytych środków technicznych; do sprawozdania praktykant załącza trzy próbki wykonanych prac: projekty w postaci tradycyjnej i elektronicznej, nagrania audio i video (na płycie CD), itp. Sprawozdanie winno być podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji przyjmującej.
8. Rozliczenie praktyk potwierdzone jest wystawieniem przez opiekuna praktyk Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych formularza rozliczenia praktyki.
9. Zaliczenie praktyk z wpisem do protokołów egzaminacyjnych dokonywane jest przez głównego specjalistę ds. praktyk na podstawie przekazanych dokumentów:
(a) formularza Opinia o praktykancie wypełnionego przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji, w której odbywa się praktyk
(b) sprawozdania z czynności i zadań wykonywanych w ramach praktyki
(c) formularza Rozliczenie praktyki zawodowej, wypełnionego przez opiekuna praktyk z ramienia PWSNS w Gdyni
10. Wszystkie dokumenty praktyk zawodowych powinny być przekazane do działu praktyk najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru, na którym obowiązują praktyki.

 

§ 5
Warunki zaliczenia praktyki


1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki oraz przedłożenie dokumentacji stanowiącej podstawę zaliczenia praktyk.

2. Zaliczenie praktyki jest niezbędne do zakończenia studiów.
3. Student może zostać zwolniony z odbywania praktyk jeżeli:
(a) charakter wykonywanej przez niego pracy zawodowej jest zgodny ze studiowaną specjalnością,
(b) jest absolwentem innej szkoły wyższej, w której odbył praktykę zawodową spełniającą wymogi regulaminu praktyk PWSNS w Gdyni.
4. Osoby spełniające powyższe kryteria powinny dostarczyć do działu praktyk zawodowych dokument potwierdzający zatrudnienie (zgodne ze specjalnością studiów), trwające nie krócej niż 6 miesięcy. Dodatkowo osoby te oddają do działu praktyk zawodowych pełną dokumentację zgodnie z § 4 pkt. 11 regulaminu praktyk rozliczoną przez opiekuna z ramienia PWSNS w Gdyni.

 

§6
Postanowienia końcowe

 

1. Zasady rozliczenia finansowego praktyk określa kanclerz Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i w kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor.
3. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu sporządzane będą w formie pisemnego aneksu.