Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Regulamin

58 - 623 09 22

Regulamin praktyk zawodowych
Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni
dla studentów kierunku Kulturoznawstwo

Rok akademicki 2015/2016

§ 1
Podstawa prawna

 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).
 5. Regulamin Studiów PWSNS.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną cześć procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Praktyki zawodowe traktowane są jako przedmiot w toku studiów. Odbywają się równolegle z realizacją zajęć w uczelni. Za odbyte praktyki studentowi przysługują punkty ECTS.
 2. Praktyki stanowią ważny element kształcenia, umożliwiający pełne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem i specjalnością studiów.
 3. Praktyki odbyte przez studentów w ramach programu Erasmus – Uczenie się przez całe życie upoważniają do zaliczenia praktyk przewidzianych programem kształcenia w PWSNS.

§ 3
Charakterystyka praktyk zawodowych

 1. Całkowity wymiar praktyk zawodowych wynosi 3 pełne tygodnie robocze w semestrze III i IV. Całościowe rozliczenie i zaliczenie praktyk odbywa się odpowiednio po IV semestrze.
 2. Praktyki dla studentów PWSNS na kierunku Kulturoznawstwo odbywają się w wybranej instytucji, w funkcjonowaniu której istotną rolę odgrywają czynności związane z reklamą, komunikacją, Public Relations, elektronicznym i tradycyjnym opracowaniem materiału graficznego, projektowaniem form, kreowaniem stylu, wizerunku, promocją, ochroną, udostępnianiem dóbr kultury, kulturą w turystyce.
 3. Student kulturoznawstwa może odbywać praktyki w placówkach takich jak: wydawnictwa prasowe, książkowe, internetowe; muzea; galerie sztuki; biura i instytucje antykwaryczne; pracownie konserwacji zabytków; archiwa; biblioteki (tylko działy wystawiennicze i jednostki promocji kultury); teatry (działy związane z artystyczną oprawą przedsięwzięcia), jednostki samorządowe zajmujące się zarządzaniem kultury oraz promocją kultury regionalnej; studia graficzne (także przy projektowaniu stron internetowych); działy techniczne wydawnictw książkowych i akcydensowych; pracownie projektowe, studia przygotowujące do pracy m.in. w agencjach samorządowych zajmujących się współpracą z zagranicą; agencje międzynarodowych organizacji kulturalnych.

§ 4
Cele praktyk

Celem praktyk realizowanych na kierunku Kulturoznawstwo w specjalnościach Grafika komputerowa jest:

 1. Doskonalenie nabytych w toku studiów kompetencji związanych z komunikacją, promocją i reklamą (w dziedzinie usług, kultury, handlu, marketingu i turystyki).
 2. Poznanie warunków pracy w zależności od wybranego przedsiębiorstwa.
 3. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technicznych środków wspierających pracę w określonej dziedzinie.
 4. Wykształcenie umiejętności organizacji pracy – tak samodzielnej jak i w grupie.
 5. Zdobycie umiejętności w zakresie organizacji i planowania pracy własnej, doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, nawiązywanie kontaktów zawodowych, identyfikacja z zawodem.
 6. Wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy zdobytej w czasie studiów, wykształcenie i doskonalenie kreatywności zawodowej.

§ 5

Organizacja praktyk

 1. Praktyki zawodowe realizowane są w placówce wskazanej przez dział praktyk zawodowych (w szczególności z grupy interesariuszy zewnętrznych uczelni),
 2. bądź w miejscu wybranym przez studenta.
 3. Praktyki zawodowe są płatne; wysokość opłat określona jest przez kanclerza PWSNS na dany rok akademicki.
 4. Rektor PWSNS w Gdyni zawiera Porozumienie o odbywaniu praktyk zawodowych z dyrektorem odnośnej instytucji, oddzielnie dla każdego studenta. W pierwszej kolejności wydawane są skierowania na praktyki do instytucji będących interesariuszami zewnętrznymi uczelni.
 5. Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość odbywania przez niego praktyki w innym terminie i systemie – za zgodą rektora PWSNS w Gdyni.
 6. Opiekun praktykanta z instytucji, w której odbywa się praktyka otrzymuje dokumenty:Rektor wyznacza nauczycieli akademickich – opiekunów praktyk zawodowych z PWSNS w Gdyni, których czyni odpowiedzialnymi za opiekę merytoryczną nad przebiegiem praktyki oraz za rozliczenie studentów.
  1. (a) formularz Opinia o praktykancie,
  2. (b) druk Umowa o dzieło z Rachunkiem,
  3. (c) Regulamin praktyk zawodowych.
 7. Opiekun praktyk PWSNS w Gdyni dokonuje rozliczenia praktyk zawodowych na podstawie formularza opinii o praktykancie wystawionego przez opiekuna z danej placówki, oraz obszernego sprawozdania (5400 znaków) z odbytej praktyki zawierającego informacje o czasie i miejscu odbywania praktyki; opis czynności i zadań wykonywanych w ramach praktyki, użytych środków technicznych; do sprawozdania praktykant załącza trzy próbki wykonanych prac: projekty w postaci tradycyjnej i elektronicznej, nagrania audio i video (na płycie CD), itp. Sprawozdanie winno być podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji przyjmującej.
 8. Rozliczenie praktyk zawodowych potwierdzone jest wystawieniem przez opiekuna z PWSNS w Gdyni formularza rozliczenia praktyki.
 9. Zaliczenie praktyk zawodowych z wpisem do protokołów egzaminacyjnych dokonywane jest przez głównego specjalistę do spraw praktyk na podstawie przekazanych dokumentów:Wszystkie dokumenty powinny być przekazywane do działu praktyk zawodowych najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru, na którym obowiązują praktyki.
  1. (a) formularz Opinia o praktykancie,
  2. (b) sprawozdanie z przebiegu praktyk, podpisane przez opiekuna z instytucji, w której odbywa praktykę,
  3. (c) formularz Rozliczenie praktyki zawodowej, wypełnionego przez opiekuna praktyk z PWSNS w Gdyni.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki oraz przedłożenie dokumentacji stanowiącej podstawę zaliczenia praktyk.
 2. Zaliczenie praktyki jest niezbędne do zakończenia studiów.
 3. Student może być zwolniony z odbywania praktyk jeśli:Zwolnienie z praktyk następuje na pisemną, udokumentowaną prośbę studenta przedłożoną rektorowi PWSNS w terminie nie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia semestru, na którym student winien odbyć praktykę.
  1. (a) charakter wykonywanej przez niego pracy zawodowej jest zgodny z kierunkiem kształcenia,
  2. (b) jest absolwentem innej szkoły wyższej, w której odbył/odbywa praktykę zawodową (spełniającą wymogi regulaminu PWSNS oraz regulaminu praktyk zawodowych).
 4. Osoby spełniające powyższe kryteria powinny dostarczyć do działu praktyk zawodowych dokument potwierdzający zatrudnienie (zgodne z kierunkiem studiów), trwające nie krócej niż 6 miesięcy. Dodatkowo osoby te oddają do działu praktyk zawodowych pełną dokumentację zgodnie z § 4 pkt. 11 regulaminu praktyk rozliczoną przez opiekuna z PWSNS w Gdyni.


§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Zasady rozliczenia finansowego praktyk określa kanclerz PWSNS w Gdyni.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i w kwestiach spornych decyzję podejmuje rektor.
 3. Wszystkie zmiany do niniejszego regulaminu sporządzone będą w formie pisemnego aneksu.