Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Program praktyk

58 - 623 09 22

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH w POMORSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE NAUK STOSOWANYCH w GDYNI
dla studentów studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych
na kierunku Pedagogika,

 specjalność: Pedagogika: Wczesna nauczanie i terapia pedagogiczna

 

1. Praktyki zawodowe obowiązują studentów studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych.

2. Całkowity wymiar praktyk zawodowych wynosi 220 godzin (150 godzin praktyk w sem. III i IV, 60 godzin w sem. V i VI).

I. Praktyki w sem. III i IV (150 godzin. Rozliczenie koniec IV semestru)

a) praktyki zawodowe w zakresie psychologiczno – pedagogicznym w wymiarze 30 godzin gdzie:
- obserwacja działań,
- sprawowanie opieki i nadzór nad grupą i zapewnienie jej bezpieczeństwo,
- prowadzenie działań opiekuńczo – wychowawcze,
- organizowanie i podejmowanie działań opiekuńczo – wychowawczych,
- aktywność grupy i współdziałanie jej uczestników,
- sprawowanie opieki poza terenem placówki,
- diagnozowanie i analiza interpretacji przypadków i sytuacji,
- zbieranie danych, opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje i omawianie z opiekunem,
- diagnozowanie dynamiki grupy,
- poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań, zdolności,
- analizowanie i interpretacja zaobserwowanych sytuacji itp.

b) praktyki zawodowe w zakresie dydaktyki przedmiotowej dotyczącej I specjalności w wymiarze 120 godzin.
Obserwowanie:

- toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
- sposobów aktywizowania i dyscyplinowaniu uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
- sposobów oceniania uczniów,
- sposobów zadawania i sprawdzania pracy domowej,
- dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania,
- organizacji przestrzeni w klasie , sposobu jej zagospodarowania,
- funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Współdziałanie z opiekunem praktyk:

- przygotowanie pomocy dydaktycznych,

- organizowanie pracy w grupach,
- wykorzystanie środków multimedialnych,
- kontroluje i ocenianie ucznia.

 

Pełniąc rolę nauczyciela:

- planowanie lekcji,

- dostosowanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy,
- organizacja i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielny przygotowany konspekt,
- wykorzystanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych,
- dostosowanie sposobu komunikacji do poziomu rozwoju uczniów,
- stymulowanie aktywności poznawczej,
- organizacja pracy w grupach,
- diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności,
- podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami,
- podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej,
- podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami.

 

II. Praktyki w sem. V i VI (60 godzin. Rozliczenie koniec VI semestru)

- Utrwalanie podstawowych pojęć fonetycznych: litera, głoska, sylaba,

- Usprawnianie analizy słuchowo-wzrokowej,

- Usprawnianie percepcji słuchowej,
- Usprawnianie percepcji wzrokowo- słuchowej,
- Doskonalenie percepcji słuchowej,
- Ćwiczenie percepcji wzrokowej,
- Ćwiczenia koordynacji słuchowo- wzrokowo- ruchowej,
- Ćwiczenie percepcji słuchowej,
- Doskonalenie percepcji wzrokowej,
- Ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej,
- Usprawnianie koordynacji wzrokowo- słuchowo – ruchowej,
- Utrwalanie różnicowania liter bez kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem,
- Utrwalanie znajomości w skojarzeniu z dźwiękiem,
- Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej,
- Rozwijanie pamięci słuchowej krótko- i długotrwałej,
- Współpraca analizatora wzrokowego i słuchowego,
- Rozładowanie napięcia mięśni barków,
- Rozwijanie koordynacji ciała i precyzji ruchów równoczesnych,
- Doskonalenie myślenia itp.

 

3. Praktyki dla studentów PWSNS na kierunku Pedagogika :

• Wczesna edukacja i Terapia Pedagogiczna – odbywają się w zakresie nauczania przedszkolnego lub/i wczesnoszkolnego i terapii pedagogicznej.

 

4 Opiekun praktyki z ramienia placówki, w której student odbywa praktykę otrzymuje dokumenty:

● program praktyk zawodowych,

● formularz „Opinia o praktykancie”,
● druk „Umowa o dzieło” z Rachunkiem.

 

5. Student jest zobowiązany do prowadzenia dziennika praktyk, w którym dokumentuje każdy rodzaj zajęć wykonywanych na terenie placówki (zajęcia prowadzone lub /i zajęcia obserwowane). Dziennik musi być podpisany przez opiekuna praktyki z ramienia placówki, w której student odbywa praktykę.

 

6. Student jest zobowiązany do przeprowadzenia (pod nadzorem opiekuna praktyki na terenie placówki) przynajmniej 50% zajęć (łącznie dla całej praktyki zawodowej).

 

7. Podczas praktyki zawodowej student powinien poznać organizację pracy placówki, nabyć umiejętność planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć oraz analizowania efektów pracy własnej i podopiecznych.

 

8. Opiekun studenta na terenie placówki proszony jest o wypełnienie formularza „Opinia o praktykancie”, w którym wpisuje opinię na temat studenta i ocenę-zaliczenie oraz o podpisanie dziennika praktyk.

 

9. Podczas praktyki zawodowej student nie może pozostawać z podopiecznymi bez nadzoru opiekuna.

 

10. Nadzór nad praktykami i pomoc merytoryczną z ramienia uczelni pełnią opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora ds. kształcenia.

 

11. Opiekun praktyki z ramienia PWSNS dokonuje rozliczenia praktyk zawodowych na podstawie formularza opinii o praktykancie wystawionego przez opiekuna z danej placówki, oraz dokumentacji (dziennika praktyk oraz trzech szczegółowych konspektów zajęć), sporządzonej przez studenta.