Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Regulamin praktyk

58 - 623 09 22

§1

Podstawy prawne:

 • Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
 • Rozporządzenie MNiSW z 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej.
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. nr 207, poz. 2110, z późn. zm.).
 • Regulaminu Studiów PWSNS w Gdyni.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Praktyki zawodowe traktowane są jak przedmiot w toku studiów. Odbywają się równolegle z realizacją zajęć w uczelni. Za odbyte praktyki student / słuchacz otrzymuje punkty ECTS.
 2. Praktyki stanowią ważny element kształcenia, umożliwiający pełne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem i specjalnością studiów.
 3. Praktyki odbyte przez studentów w ramach programu Erasmus + upoważniają do zaliczenia praktyk przewidzianych programem kształcenia w PWSNS.

§3
Charakterystyka praktyk pedagogicznych na specjalnościach nauczycielskich

Cele praktyki, planowane efekty kształcenia, czynności praktykanta, sposoby oceny, miejsca odbywania praktyk, punkty ECTS oraz wymiar praktyk określone są w programie praktyk dla zawodu nauczyciela zwanym dalej Programem Praktyk Pedagogicznych.

 1. Praktyki pedagogiczne na studiach I stopnia o profilu praktycznym: Wczesna Edukacja z Terapia Pedagogiczna trwają łącznie 210 godzin. Części składowe praktyki:
  a) praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godzin
  b) praktyka w zakresie dydaktyki przedmiotowej dotyczącej I specjalności – 120 godzin (60 godzin – przedszkole + 60 godzin – szkoła kl. I-III)
  c) praktyka w zakresie dydaktyki przedmiotowej dotyczącej II specjalności – 60 godzin
 2. Praktyki pedagogiczne na studiach I stopnia o profilu praktycznym: Wczesna Edukacja z Oligofrenopedagogiką trwają łącznie 270 godzin. Części składowe praktyki:
  a) praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godzin
  b) praktyka w zakresie dydaktyki przedmiotowej dotyczącej I specjalności – 120 godzin (60 godzin – przedszkole + 60 godzin – szkoła kl. I-III)
  c) praktyka w zakresie dydaktyki przedmiotowej dotyczącej II specjalności – 120 godzin
 3. Zaliczenie praktyk na studiach I stopnia następuje po IV i po VI semestrze studiów
 4. Praktyki pedagogiczne na studiach podyplomowych: Logopedia szkolna , Nauczanie języka angielskiego, Integracja sensoryczna, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Zarządzanie oświatą – menager w edukacji trwają 60 godzin.
 5. Praktyki pedagogiczne na studiach podyplomowych: Oligofrenopedagogika, Plastyka i Technika, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 120 godzin.
 6. Praktyki pedagogiczne na studiach podyplomowych: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne trwają łącznie 150 godzin. Części składowe praktyki:
  a) praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godzin
  b) praktyka w zakresie dydaktyki przedmiotowej dla określonej ścieżki kształcenia – 120 godzin
 7. Praktyki pedagogiczne na studiach podyplomowych Surdotyflopedagogika trwają 240 godzin.
 8. Zaliczenie praktyk na studiach podyplomowych następuje na koniec studiów.

§4
Charakterystyka praktyk zawodowych.

 1. Zaliczenie praktyk następuje po IV i VI semestrze studiów (odpowiednio po 4 tygodnie w roku akademickim)
 2. Celem praktyk realizowanych na kierunku Pedagogika jest:
 1. przygotowanie studentów do pracy w różnych instytucjach i poznanie specyfiki ich pracy
 2. wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce
 3. zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością
 4. poznanie rynku pracy związanego z wybraną specjalnością
 5. nawiązanie kontaktów zawodowych
 6. identyfikacja z zawodem

§5
Organizacja praktyk

 1. Opiekun praktykanta instytucji, w której odbywa się praktyka otrzymuje dokumenty:
 2. Na wniosek studenta/słuchacza dopuszcza się możliwość odbywania przez niego praktyki w innym terminie i systemie – za zgodą rektora Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni.
 3. Rektor PWSNS w Gdyni zawiera Porozumienie o odbywaniu praktyk zawodowych z dyrektorem instytucji, w której student/ słuchacz odbywa praktykę oraz wydaje imienne skierowania, oddzielne dla każdego studenta/ słuchacza. W pierwszej kolejności wydawane są skierowania na praktyki do instytucji będących interesariuszami zewnętrznymi uczelni.
 4. Praktyki są płatne; wysokość opłat określona jest na dany rok akademicki przez kanclerza PWSNS
 5. Praktyki zawodowe realizowane są w placówce wskazanej przez dział praktyk zawodowych (w szczególności z grupy interesariuszy zewnętrznych uczelni), bądź w miejscu wybranym przez studenta/ słuchacza.
  1. formularza Opinia o praktykancie 
  2. druk Umowa o dzieło
  3. Program Praktyk (dla studentów odbywających praktykę pedagogiczną na specjalności nauczycielskiej)
  4. Regulamin Praktyk
 6. Rektor wyznacza nauczycieli akademickich – opiekunów praktyk z ramienia PWSNS, których czyni się odpowiedzialnymi za opiekę merytoryczną nad przebiegiem praktyki oraz rozliczeniem praktyk.

§6
Warunki zaliczenia praktyki

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki oraz przedłożenie dokumentacji stanowiącej podstawę zaliczenia praktyk.
 2. Zaliczenie praktyki jest niezbędne do zakończenia studiów.
 3. Opiekun praktyk Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni dokonuje rozliczenia praktyk na podstawie formularza opinii o praktykancie wystawionego przez opiekuna z danej placówki oraz dokumentacji sporządzonej przez studenta / słuchacza, w skład której wchodzi:
  a) w przypadku specjalności nauczycielskich: dziennik praktyk potwierdzony przez opiekuna oraz trzy szczegółowe konspekty zajęć lekcyjnych; sprawozdania z czynności i zadań wykonywanych w ramach praktyki.
  b) W przypadku specjalności nienauczycielskiej dokument Sprawozdanie z praktyki
 4. Rozliczenie praktyk potwierdzone jest wystawieniem przez opiekuna praktyk Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych formularza rozliczenia praktyki.
 5. Zaliczenie praktyk z wpisem do protokołu dokonywane jest przez głównego specjalistę do spraw praktyk na podstawie przekazanych dokumentów: 
  1. formularza Opinia o praktykancie wypełnionego przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji, w której odbywa się praktyka 
  2. dziennika praktyk podpisanego przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji, w której odbywa się praktyka (w przypadku specjalności nauczycielskich)
  3. trzech konspektów zajęć lekcyjnych/ sprawozdanie z praktyki
  4. wypełnionego przez opiekuna praktyk z ramienia PWSNS w Gdyni formularza Rozliczenie praktyki zawodowej,
 6. Wszystkie dokumenty praktyk zawodowych powinny być przekazane do działu praktyk najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem semestru, na którym obowiązują praktyki.
 7. Student/ słuchacz może zostać zwolniony z odbywania praktyk lub jej części jeżeli:
 1. charakter wykonywanej przez niego pracy zawodowej jest zgodny lub częściowo zgodny ze studiowaną specjalnością,
 2. student/słuchacz w Zaświadczeniu o zatrudnieniu załączonym do Podania o zwolnienie z praktyk załączy informację potwierdzoną przez pracodawcę o: wymiarze liczby godzin przeprowadzonych zajęć i zakresie tych zajęć, które dotyczą studiowanej specjalności.
 3. jest absolwentem innej szkoły wyższej na danym etapie edukacyjnym, w której odbył praktykę zawodową spełniającą wymogi regulaminu praktyk PWSNS w Gdyni oraz – w przypadku praktyk pedagogicznych - Programu praktyk pedagogicznych.
 4. osoby spełniające powyższe kryteria powinny dostarczyć do działu praktyk zawodowych Podanie do Rektora PWSNS (Zał. nr 1.) oraz dokument (Zał. nr 2.) potwierdzający zatrudnienie (zgodne ze specjalnością studiów), trwające nie krócej niż 6 miesięcy.
 5. osoby, które uzyskają zgodę na zwolnienie w całości z odbywania praktyk są zobowiązane do dostarczenia trzech konspektów zajęć lekcyjnych oraz sprawozdania z praktyki
 6. osoby częściowo zwolnione z odbywania praktyk są zobowiązane do dostarczenia konspektów zajęć lekcyjnych i sprawozdania z praktyki dotyczące części praktyki zwolnionej z odbywania. Pozostała część praktyki podlega rozliczeniu zgodnie z pkt. 1-7.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Zasady rozliczenia finansowego praktyk określa kanclerz Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i w kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor.
 3. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu sporządzane będą w formie pisemnego aneksu.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1. Arkusz - Podanie do Rektora PWSNS w Gdyni w sprawie zwolnienia z praktyk zawodowych
 2. Załącznik nr 2. Arkusz - Zaświadczenie o zatrudnieniu