Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Program praktyk

58 - 623 09 22

Studia podyplomowe A (przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)

  • Praktyka w zakresie dydaktyki przedmiotowej 60 godzin (moduł 4.3)
  • Praktyka w zakresie pedagogiki specjalnej 120 godzin (moduł 5.3)

Studia podyplomowe B (przygotowanie do psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne

  • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godzin (moduł 2.3)
  • Praktyka w zakresie dydaktyki przedmiotowej 120 godzin (moduł 3.3)

Studia podyplomowe A (przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NAZWA PRZEDMIOTU

STATUS PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

ECTS /

L. GODZIN

CELE PRZEDMIOTU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE

METODY KSZTAŁCENIA

SPOSOBY

OCENY

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK

Praktyki zawodowe w zakresie dydaktyki przedmiotowej

obligatoryjny

-

60 godzin

2 ECTS

Moduł 4

Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą, konfrontowanie nabytej wiedzy z metodyki nauczania z rzeczywistością w działaniu praktycznym

1d, 1j, 1k, 1l, 1m

2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2o

3e, 3f

4a(NJA), 4b

6b

7

P, O – obserwacje działań, organizowanie i podejmowanie czynności pedagogiczno-wychowawczych, metodycznych, analizy, interpretacje przypadków, sytuacji, zbieranie danych, opracowywanie scenariuszy zajęć do samodzielnego prowadzenia lekcji, konsult. z opiekunem, omawianie zgromadzonych doświadczeń

Zaliczenie na koniec praktyk w oparciu o dokumentację praktyk

S/Zp

II-IV etap edukacyjny.

Praktyki zawodowe w zakresie pedagogiki specjalnej

 

 

Do wyboru w zależności od studiowanej specjalności

 

-

120 godzin

4 ECTS

Moduł 5

Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym, konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością w działaniu praktycznym.

1a, 1f, 1h, 1k

2e, 2k, 2f

3c, 3e

6b

7

P, O – obserwacje działań, współdziałanie z opiekunem,organizowanie i podejmowanie spontanicznych czynności jako samodzielny opiekun grupy niepełnosprawnych, analizy, interpretacje przypadków, sytuacji, zbieranie danych, opracowywanie scenariuszy zajęć do samodzielnego prowadzenia zajęć, konsultacje z opiekunem, omawianie zgromadzonych doświadczeń.

Zaliczenie na koniec praktyk w oparciu o dokumentację praktyk

S/Zp

W zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie:

Studia podyplomowe B (przygotowanie do psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne)

Praktyki zawodowe w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

obligat.

-

30 godzin

1 ECTS

Moduł 2

Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, zarządzanie grupą, diagnozowanie indywidualnych potrzeb, konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością w działaniu praktycznym

1a, 1b, 1c, 1k

2a, 2b, 2c, 2f, 2j, 2m

3e, 3f

6b

7

P, O – obserwacje działań, organizowanie i podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, diagnoza, analizy, interpretacje przypadków, sytuacji, zbieranie danych, opracowywanie scenariuszy zajęć, konsultacje z opiekunem, omawianie zgromadzonych doświadczeń

Zaliczenie na koniec praktyk w oparciu o dokumentację praktyk

S/Zp

Etapy II-IV

Praktyki zawodowe w zakresie dydaktyki przedmiotowej

obligatoryjny

-

120 godzin

4 ECTS

Moduł 3

Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą, konfrontowanie nabytej wiedzy z metodyki nauczania z rzeczywistością w działaniu praktycznym

1d, 1j, 1k, 1l, 1m

2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2o

3e, 3f

4a(NJA), 4b

6b

7

P, O – obserwacje działań, organizowanie i podejmowanie czynności pedagogiczno-wychowawczych, metodycznych, analizy, interpretacje przypadków, sytuacji, zbieranie danych, opracowywanie scenariuszy zajęć do samodzielnego prowadzenia lekcji, konsult. z opiekunem, omawianie zgromadzonych doświadczeń

Zaliczenie na koniec praktyk w oparciu o dokumentację praktyk

S/Zp

II-IV etap edukacyjny

 

Planowane efekty kształcenia związane z realizacją określonego modułu:

 

 

Rodzaj wykształconych kompetencji

Czynności praktykanta dzięki którym są osiągane

Kompetencje opiekuńczo-wychowawcze moduł 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje dydaktyczne moduł 3.3, moduł 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne (moduł 5.3)

 

Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią działań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji

Obserwowanie:

-zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów

-aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

-interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą

-procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych; ich prawidłowości i zakłóceń

-czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć

-sposobu integrowania przez opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej

-dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw

-działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie

 

Współdziałanie z opiekunem praktyk w:

-sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą i zapewnieniu bezpieczeństwa

-podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji

-prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych

-podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:

-diagnozowanie dynamiki grupy

-poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń

-samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych

-sprawowanie opieki nad grupą t toku spontanicznej aktywności uczniów

-organizację i prowadzenie działań wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie przygotowane scenariusze

-animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników

\-podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami

-podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym

-sprawowanie opieki poza terenem placówki

 

Analizę i interpretację zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

-prowadzenie dokumentacji praktyki

-konfrontowanie wiedzy z praktyką

-samoocenę

-ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów

-konsultacje z opiekunem praktyk

-omawianie doświadczonych sytuacji w grupie studentów

Obserwowanie:

-toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych

--sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów

-sposobu oceniania uczniów

-sposobu zadawania i sprawdzania pracy domowej

-dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów

-funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania

Współdziałanie z opiekunem praktyk w:

-planowaniu i przeprowadzaniu lekcji

-organizowaniu pracy w grupach

-przygotowywaniu pomocy dydaktycznych

-wykorzystywaniu środków multimedialnych

-kontrolowaniu i ocenianiu uczniów

-podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

-organizowaniu przestrzeni klasy

Pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

-planowanie lekcji

-dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy

-organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie przygotowane scenariusze

-wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych

-dostosowywanie sposobu komunikacji do poziomu rozwoju uczniów

-stymulowanie aktywności poznawczej

-organizację pracy w grupach

-diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności

-podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami

-podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej

-podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami

Analizę i interpretację doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,

-prowadzenie dokumentacji praktyki

-konfrontowanie wiedzy z praktyką

-samoocenę

-ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów

-konsultacje z opiekunem praktyk

-omawianie doświadczonych sytuacji w grupie studentów

 

Zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią działań opiekuńczo-wychowawczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i dydaktycznych, poznanie sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji

Obserwowanie:

-zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów z zaburzeniami w rozwoju i niepełnosprawnością

-aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych

-interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą, uwzględniając problemy dzieci o specyficznych zaburzeniach w rozwoju

-procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych; ich prawidłowości i zakłóceń (uczniowie z trudnościami komunikacyjnymi, w tym z zaburzeniami autystycznymi, posługujący się językiem migowym i alternatywnymi metodami komunikacji)

-czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć oraz aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod, form pracy i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego uczniów

-integrowania przez opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej, terapeutycznej

-sposobu integrowania przez opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej

-dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw

-funkcjonowania i aktywności poszczególnych uczniów

-sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności i niedostosowania społecznego

-sposoby zadawania i sprawdzania pracy domowej, z uwzględnieniem możliwości uczniów

-sposobu oceniania uczniów

-działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie

-organizacji przestrzeni w klasie i sposobu jej zagospodarowania

 

Współdziałanie z opiekunem praktyk w:

-sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą i zapewnieniu bezpieczeństwa

-podejmowaniu działań wychowawczych i terapeutyczno-rehabilitacyjnych wynikających z zastanych sytuacji

-prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych

-planowaniu i przeprowadzaniu lekcji

-organizowaniu pracy w grupach, stosownie do możliwości i ograniczeń uczniów

-usprawnianiu zaburzonych funkcji uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

-przygotowywaniu pomocy dydaktycznych adekwatnych do możliwości i ograniczeń uczniów

-doborze i wykorzystywaniu środków multimedialnych

-kontrolowaniu i ocenianiu uczniów

-organizacji przestrzeni klasy

-podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:

-diagnozowanie dynamiki grupy

-poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego

-samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych

-sprawowanie opieki nad grupą t toku spontanicznej aktywności uczniów

-organizację i prowadzenie działań wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie przygotowane scenariusze

-animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników

\-podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami

-podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym

-sprawowanie opieki poza terenem placówki

-planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych

-dostosowanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej i rodzaju niepełnosprawności i niedostosowania społecznego

-organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie przygotowane scenariusze

-wykorzystywanie środków multimedialnych w toku lekcji

-dostosowywanie sposobu komunikacji do poziomu rozwoju i możliwości uczniów

-stymulowanie aktywności poznawczej

-organizację pracy w grupach

-diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zaburzeniami rozwoju

-podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniem, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności i niedostosowania społecznego

-podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym

-podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami

 

Analizę i interpretację zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

-prowadzenie dokumentacji praktyki

-konfrontowanie wiedzy z praktyką

-samoocenę

-ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów

-konsultacje z opiekunem praktyk

-omawianie doświadczonych sytuacji w grupie studentów