Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Stypendia - informacje

58 - 623 09 22

Informacja o formach przyznawania pomocy materialnej

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jego wysokość, jak również miesięczny próg dochodowy na osobę w rodzinie studenta ustala Rektor w porozumieniu z Radą Studentów. Decyzję w tej sprawie wydaje Rektor w swoim zarządzeniu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za wyniki w nauce w liczbie nie większej niż 10% ogólnej liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Mogą je otrzymać nie tylko osoby z wysoką średnią, ale również studenci mający osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Kierunkowa komisja ds. jakości kształcenia dokonuje kwalifikacji wykazanych osiągnięć naukowych, sportowych bądź artystycznych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, a jego minimalną wysokość ustala rektor w porozumieniu z Radą Studentów.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

c) stałą i/albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 

a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 

a) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 

Pamiętaj, aby na wniosku zaznaczyć, jaki rodzaj zaświadczenia o niepełnosprawności posiadasz, a także w jakim terminie jest ono ważne. Jeżeli termin ważności Twojego zaświadczenia wygasa przed końcem roku akademickiego wówczas decyzja o wypłacie stypendium zostanie wydana do momentu ostatniego miesiąca jego ważności. Po tym terminie możesz starać się o stypendium specjalne w przypadku ponownego uzyskania zaświadczenia. 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Ten rodzaj pomocy materialnej może być przyznany studentowi dwa razy w ciągu roku akademickiego. Aby otrzymać zapomogę musisz złożyć wniosek wraz z dokumentami do dziekanatu w wybranym momencie roku akademickiego oraz przedstawić dokumenty, które wykażą, że znalazłeś się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. 

Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami, które wykażą, że znalazłeś się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych. Ważnym elementem w przypadku zapomogi jest uzasadnienie wniosku o jej przyznanie. W tym miejscu powinieneś przedstawić i uzasadnić przejściowo trudną sytuację materialną, którą potwierdzą dołączone przez Ciebie dokumenty. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do jej otrzymania. 

Pamiętaj, że stypendium i/lub zapomogę możesz otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów. Dodatkowo, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługuje stypendium i/lub zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

Bardzo ważną rzeczą przy wypełnianiu wniosku jest Twój podpis pod oświadczeniem. Pamiętaj, że składając dokumenty i starając się o stypendium socjalne zostajesz „Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk: 

„Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012 poz. 572), oświadczam, że: 

a) zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendiów oraz wykazem dochodów do celów stypendialnych, 

b) powyższe dane oraz dołączone dokumenty stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody mojej rodziny a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, 

c) nie ukończyłem/am do dnia złożenia wniosku o stypendia, innego kierunku studiów (nie dotyczy to osób, które kontynuują studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra). 

Procedura odwoławcza 

Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia decyzji do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. 

Po złożeniu wniosku... 

Czekaj na ogłoszenie decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Jeżeli Komisja nie będzie miała zastrzeżeń co do wniosku oraz będziesz spełniał kryteria otrzymasz stypendium. Wówczas obowiązkowo należy odebrać decyzję w dziekanacie uczelni.