Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Kodeks Etyki

58 - 623 09 22

Kodeks Etyki Studentów PWSNS w Gdyni

Kierując się dobrem Uczelni, nauki i społeczności, w której żyjemy, ze świadomością  związku pomiędzy poziomem etycznym obecnych studentów, a poziomem etycznym i zawodowym przyszłych nauczycieli, pedagogów, inżynierów, Jak również kierując się pragnieniem wyznaczania i propagowania standardów etycznego postępowania wśród studentów, Biorąc za wzór uniwersalne wartości moralne, Korzystając z najlepszych wzorców etyki zawodowej nauczycieli i pedagogów oraz etyki kształcenia akademickiego, ustanawia się niniejszym Kodeks Etyki Studentów PWSNS w Gdyni.

Rozdział I
Przepisy ogólne


§1

Zasady Kodeksu Etyki Studentów PWSNS w Gdyni wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych właściwych dla etyki zawodowej i etyki kształcenia akademickiego.

§2

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, student kieruje się w swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania i poszanowania godności osobistej.

§3

Student nie bierze udziału w żadnych działaniach uwłaczających godności jego lub innych, jak również nie podejmuje działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu jego lub Uczelni.

§4

Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do rozpowszechniania ich w środowisku Uczelni a także poza nią.

§5

Student w razie konieczności powinien stawać w obronie zasad wyrażonych  w niniejszym Kodeksie.

§6


Student przestrzega normy Kodeksu. Niedopuszczalne jest naruszanie lub omijanie standardów w nim określonych.

Rozdział II
Nauka i studia


§7

Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji, oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.

§8

Student powinien dokładać wszelkich starań w celu rozwijania swojej wiedzy i doświadczenia poprzez aktywny udział w organizowanych przez Uczelnię konferencjach naukowych, działając w kołach naukowych, korzystając ze zbiorów bibliotek, uczęszczając do instytucji promujących kulturę itp.

§9

Student powinien zdobywać i rozwijać wszelkie związane ze swoim przyszłym zawodem umiejętności praktyczne, w szczególności poprzez udział w systemie praktyk zawodowych czy wymianach z zagranicą.

§10

Student zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać norm zawartych w Regulaminie Studiów oraz w Statucie PWSNS w Gdyni.

§11

Student traktuje egzaminy i inne formy weryfikacji wiedzy jako rzetelne sprawdziany, w których korzysta wyłącznie ze swojej wiedzy i umiejętności. Niedopuszczalne są wszelkie nieuczciwe zachowania, w szczególności te, które wypaczają wynik egzaminu lub innej formy weryfikacji wiedzy.

§12

Student nie przerabia, nie podrabia, ani też w inny sposób nie fałszuje dokumentów w celu osiągnięcia korzyści osobistych, w szczególności w celu zdania egzaminu, naruszenia porządku sesji lub uzyskania nienależnych świadczeń ze strony uczelni.

§13

Student nie stosuje niezgodnych z prawem i etyką środków poprawiania swoich lub cudzych wyników poprzez: ściąganie, podpowiadanie, protekcję, podrabianie ocen, korzystanie z cudzego dorobku - prezentowanego jako własny.

§14

Student nie dąży do odniesienia korzyści osobistych poprzez: podpisywanie listy obecności za innych studentów, opracowywanie prac zaliczeniowych za inną osobę, podawanie nieprawdziwych danych w dziekanacie, okazywanie fałszywych zwolnień lekarskich.

§15

Student nie wykorzystuje fragmentów publikacji bez wskazania ich źródła lub autora.


Rozdział III
Stosunek do pracowników naukowych

§13


Student traktuje pracowników naukowych z należnym im szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich i z zachowaniem należytego dystansu.

§14

Student nie wykorzystuje prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z pracownikami naukowymi Uczelni.

§15

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych, nierzetelnych ze strony pracowników naukowych uczelni. W przypadkach zachowań stanowiących przekroczenie obowiązujących norm prawnych i etycznych Student powinien również powiadomić władze Uczelni.  


Rozdział IV
Stosunek do studentów

§16

Student traktuje innych studentów z szacunkiem. We wzajemnych kontaktach pozostaje uprzejmy i życzliwy. Powinien dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w sposób zgodny z zasadami uczciwego współzawodnictwa.

§17

Student stara się wspierać innych studentów w nauce, pomagać w dostosowywaniu się do warunków życia akademickiego, jak również w poznaniu i przestrzeganiu reguł panujących na Uczelni.

§18

Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy nieetycznych zachowań innych studentów w szczególności podczas egzaminów a także w życiu codziennym Uczelni.

§19

Student nie dyskryminuje innych studentów ze względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną oraz z żadnego innego powodu.

§20

Student powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku do innych studentów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś szkody.

Rozdział V
Stosunek do Uczelni

§21

Student dba o dobre imię Uczelni i godnie je reprezentuje, także w życiu codziennym.

§22

Student przeciwdziała negatywnym zjawiskom, zaobserwowanym na terenie uczelni: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu w miejscach niewyznaczonych, handel narkotykami, wandalizm, kradzież.

§23

Student dba o kulturę osobistą, nie używając wulgaryzmów, nie spożywając posiłków podczas zajęć, wyłączając telefon komórkowy na czas ich trwania, nie zanieczyszczając sal wykładowych, przywdziewając odpowiedni strój na egzamin oraz na uroczystości obchodzonych na Uczelni.

§24

Student stara się uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach. W miarę możliwości powinien także aktywnie włączyć się w ich organizację.

§25

Student współdziała z osobami związanymi z uniwersytetem w celu ulepszania jego funkcjonowania poprzez wspieranie działalności samorządu studenckiego, uczestnictwo
w inicjatywach wpierających rozwój uczelni oraz aktywny udział w organizacjach studenckich.

§26

Student także po ukończeniu studiów zobowiązany jest, świadcząc swoim poziomem moralnym i intelektualnym, dbać o dobre imię uczelni.