Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Regulamin samorządu

58 - 623 09 22
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni, zwanej dalej PWSNS, tworzą Samorząd Studencki, zwany dalej Samorządem PWSNS.
 2. Samorząd PWSNS działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statutu PWSNS oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Terenem działania Samorządu Studenckiego jest PWSNS.

§ 2

 1. Samorząd PWSNS działa na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez swoje organy oraz przedstawicieli w organach uczelni.
 2. Samorząd PWSNS działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów.
 3. Organy Samorządu PWSNS są jedyną i wyłączną reprezentacją ogółu studentów uczelni.
 4. Samorząd jest samodzielny w granicach określonych przez Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  z późn. zm.), Statut PWSNS i Regulamin Studiów PWSNS. Samorząd jest niezależny od organizacji społecznych i politycznych.

§3

Celem działania Samorządu PWSNS jest:

 1. Reprezentowanie ogółu studentów wobec władz uczelni.
 2. Obrona praw i interesów studentów.
 3. Prowadzenie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań.
 4. Współdziałanie z władzami uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia i stwarzania jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy.

§4

Dla realizacji swych celów Samorząd PWSNS ma prawo do korzystania z niezbędnych urządzeń i środków materialnych należących do PWSNS
w Gdyni (pomieszczenia, urządzenia poligraficzne, telekomunikacyjne, itp.), w zakresie i na warunkach określonych w porozumieniach z odpowiednimi organami PWSNS.

 

Rozdział II

Organy Samorządu Studenckiego

§ 5

Organami Samorządu Studenckiego PWSNS są:

 1. Rada Studentów PWSNS,
 2. Starostowie lat.

§ 6

Rada Studentów jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów PWSNS.

§ 7

 1. Rada Studentów PWSNS wybierana jest przez ogólne zebranie studentów PWSNS zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 2. Rada Studentów liczy od 8 do 11 osób.
 3. Radę Studentów tworzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie.
 4. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Studentów.
 5. Dla realizacji swych celów Rada Studentów może powoływać stałe i doraźne komisje.

§ 8

Posiedzenia Rady Studentów zwołuje jej Przewodniczący.

§ 9

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 10

Do kompetencji Rady Studentów PWSNS należy:

 1. Uchwalanie Regulaminu Samorządu Studentów PWSNS i jego zmian.
 2. Ustalanie zasad i kierunków działalności Samorządu.
 3. Decydowanie w sprawach rozdziału środków przeznaczonych przez organy PWSNS na cele studenckie.
 4. Wybór przedstawicieli Samorządu do organów kolegialnych uczelni i komisji działających w uczelni.
 5. Wybór delegatów do Parlamentu Studentów RP.

§ 11

Posiedzenia Rady Studentów są jawne i otwarte dla innych studentów.

§ 12

Każdy student biorący udział w otwartym posiedzeniu Rady Studentów ma prawo występować.

§ 13

 1. Rada Studentów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku równej ilości głosów, w sprawie rozstrzyga Przewodniczący Rady.

§ 14

Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne. W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne.

§ 15

Przewodniczący Rady Studentów:

 1. Kieruje działalnością Rady i całego Samorządu Studentów.
 2. Reprezentuje Samorząd wobec organów uczelni i instytucji zewnętrznych.
 3. Koordynuje pracę organów Samorządu.

 

 

Rozdział III

Tryb wyboru i odwołania organów Samorządu

 

§16

Wybory organów Samorządu przeprowadza się na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu.

§17

 1. Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata.
 2. Wybory organów Samorządu odbywają się nie później niż do końca października roku, w którym upływa kadencja organów.

§18

Dla realizacji swych celów Rada Studentów może powoływać stałe i doraźne komisje.

§ 19

Decyzje Rady Studentów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 20

 1. Studenci każdego rocznika studiów, każdego kierunku i specjalności wybierają spośród siebie starostę roku.
 2. Starostę roku mogą odwołać studenci danego roku, kierunku i specjalności.

§ 21

Przewodniczącego Rady Studentów PWSNS może odwołać Rada na wniosek jednego z jej członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 22

Rada wybiera swoich przedstawicieli do:

 1. Senatu Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni – w liczbie 20% składu Senatu.
 2. Komisji ds. Jakości Kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.
 3. Innych organów i komisji – zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i Statutu PWSNS.

§ 23

Wybór przedstawicieli do składu Senatu PWSNS oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 24

 1. Mandat w organach Samorządu PWSNS wygasa, gdy ich członek:
  1. przestaje być studentem PWSNS,
  2. zrzekł się mandatu.
 2. Jeżeli do końca kadencji organu kolegialnego pozostało nie mniej niż 3 miesiące, przeprowadza się wybory uzupełniające. W innym przypadku organ kolegialny działa w zmniejszonym składzie, mogąc podejmować uchwały.

Rozdział IV

Uchwalanie i zmiana Regulaminu

§ 25

 1. Regulamin Samorządu Studentów PWSNS uchwala Rada Studentów zwykłą większością głosów.
 2. Zmiany w Regulaminie Samorządu Studenckiego PWSNS uchwala Rada Studentów PWSNS zwykłą większością głosów.
 3. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez organ kolegialny uczelni jego zgodności ze statutem PWSNS w Gdyni i Ustawą z dn. 27 lipca 2005 r.  ((Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz po wydaniu przez Rektora odnośnego zarządzenia w tej sprawie.