Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Fotografia i promocja wizualna

58 - 623 09 22

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.

W toku kształcenia student posiądzie ogólną wiedzę humanistyczną i artystyczną. Ta wiedza da mu podbudowę dla wieloaspektowej refleksji o kulturze i obecności człowieka w życiu kulturalnym i artystycznym. Ponadto zdobędzie zdolności analizowania zjawisk kultury i sztuki we wszystkich obszarach i w każdym wymiarze (zarówno w skali globalnej, jak i państwowej, regionalnej czy lokalnej), posiądzie podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych dyscyplin naukowych zajmujących się kulturą, jej wytworami i sposobami ich funkcjonowania w świecie oraz w życiu społecznym, czyli z zakresu: historii i teorii kultury, filozofii, socjologii i antropologii kultury, estetyki i historii sztuki, a dalej z zakresu teatrologii, filmoznawstwa, sztuki, czy literaturoznawstwa. Pozna zasady ekonomiczne i prawne, jakie leżą u podstaw organizacji i zarządzania instytucjami kultury. Nabędzie umiejętności do organizowania życia kulturalnego, do animowania oraz upowszechniania zjawisk i wytworów kultury.

Pozna i zrozumie współczesne media, sposoby ich funkcjonowania, oddziaływania, znaczenia w nowoczesnym społeczeństwie. Zapozna się z podstawowymi teoriami komunikacyjnymi, przeanalizuje zasadnicze mechanizmy, jakie rządzą dziś procesami porozumiewania się i wzajemnego oddziaływania.

W trakcie studiów, w ramach specjalności Fotografia i promocja wizualna na kierunku Kulturoznawstwo student  kształci dwie podstawowe kategorie umiejętności:

  1. Rozwija zmysł plastyczny, kształtuje sprawności manualne, wyobraźnię, kreatywne myślenie, posługuje się aparatem fotograficznym jako narzędziem własnych poszukiwań twórczych. Zapoznaje się z historią sztuki, pogłębia wiedzę o naturze człowieka, jego potrzebach i percepcji, a także o naturze współczesnego, wielokulturowego, globalnego społeczeństwa.
  2. Poznaje podstawy tradycyjnych technik fotograficznych oraz cyfrowej obróbki i edycji obrazu przy pomocy programów komputerowych, graficznych. Poznaje tajniki pracy w laboratorium cyfrowym, w studio fotograficznym, na warsztatach i w plenerze. Nabywa umiejętności tworzenia fotografii dla potrzeb reklamy, nauki, czy sztuki. Poznaje sposoby realizacji skutecznych kampanii reklamowych i nabywa wiedzę dotyczącą budowania świadomości marki. Zajęcia warsztatowe uzupełnione są zajęciami ogólnymi: historią fotografii, kultury audiowizualnej, teorią i praktyką oświetlenia.

Absolwent Kulturoznawstwa o specjalności Fotografia i promocja wizualna, poza możliwością zatrudnienia w instytucjach powołanych do krzewienia i organizowania kultury (pracownik wydziałów kultury, animator kultury, organizator imprez kulturalnych etc.) zdobędzie dodatkowe przygotowanie do podjęcia pracy w profesjonalnym studio fotograficznym, przy obsłudze imprez kulturalnych, artystycznych i komercyjnych, a także w instytucjach zajmujących się reklamą i dokumentacją. Może także wykonywać prace w ramach wolnego zawodu. Ukończenie 6-semestralnych studiów I stopnia upoważnia do podjęcia artystycznych, historycznych, kulturoznawczych studiów magisterskich.