Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Grafika komputerowa

58 - 623 09 22

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Kulturoznawstwo otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.

W toku kształcenia student posiądzie ogólną wiedzę humanistyczną i artystyczną. Ta wiedza da mu podbudowę dla wieloaspektowej refleksji o kulturze i obecności człowieka w życiu kulturalnym i artystycznym.

Ponadto zdobędzie zdolności analizowania zjawisk kultury i sztuki we wszystkich obszarach i w każdym wymiarze (zarówno w skali globalnej, jak i państwowej, regionalnej czy lokalnej), posiądzie podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych dyscyplin naukowych zajmujących się kulturą, jej wytworami i sposobami ich funkcjonowania w świecie oraz w życiu społecznym, czyli z zakresu: historii i teorii kultury, filozofii, socjologii i antropologii kultury, estetyki i historii sztuki, a dalej z zakresu teatrologii, filmoznawstwa, sztuki, czy literaturoznawstwa. Pozna zasady ekonomiczne i prawne, jakie leżą u podstaw organizacji i zarządzania instytucjami kultury. Nabędzie umiejętności do organizowania życia kulturalnego, do animowania oraz upowszechniania zjawisk i wytworów kultury.

Pozna i zrozumie współczesne media, sposoby ich funkcjonowania, oddziaływania, znaczenia w nowoczesnym społeczeństwie. Zapozna się z podstawowymi teoriami komunikacyjnymi, przeanalizuje zasadnicze mechanizmy, jakie rządzą dziś procesami porozumiewania się
i wzajemnego oddziaływania.

W ramach specjalności Grafika Komputerowa na kierunku Kulturoznawstwo student kształci dwie podstawowe kategorie umiejętności:

1. Rozwija zmysł plastyczny, kształtuje sprawności manualne, wyobraźnię, kreatywne myślenie, zapoznaje się z historią sztuki użytkowej, pogłębia wiedzę o naturze człowieka, jego potrzebach i percepcji, a także o naturze współczesnego, wielokulturowego, globalnego społeczeństwa.

2. Poznaje i doskonali tradycyjne oraz komputerowe techniki grafiki artystycznej i użytkowej. Posługuje się równie sprawnie technikami tradycyjnymi – ołówkiem, pastelą czy fotografią, jak programami komputerowymi:

 • Programami grafiki rastrowej, w tym do obróbki zdjęć: Adobe Photoshop,
 • Programami wspomagającymi projektowanie 2D: Adobe Illustrator, AutoCad, Flash,
 • Programami wspomagającymi projektowanie 3D: 3D Studio Max,
 • Programami wspomagającymi tworzenie stron internetowych: Adobe Flash.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie umiał wykonać:

 • Obróbkę cyfrową zdjęcia, przygotować je do publikacji na różnych nośnikach,
 • Grafikę prezentacyjną w oparciu o wirtualne obiekty 2D i 3D, w tym animacje komputerowe,
 • Projekt plakatu, ulotki reklamowej,
 • Projekt ogłoszenia,
 • Prezentacje multimedialne,
 • Piktogramy, logo firm i organizacji,
 • Projekt dokumentów firmowych;
 • Hasło reklamowe,
 • Projekt reklamy na billboardy, witryny sklepów, środki komunikacji oraz reklamy wielkoformatowe.
Absolwent kulturoznawstwa o specjalności grafika komputerowa, poza możliwością zatrudnienia w instytucjach powołanych do krzewienia i organizowania kultury (pracownik wydziałów kultury, animator kultury, organizator imprez kulturalnych etc.) zdobędzie dodatkowe przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze grafika komputerowego: będzie technicznie przygotowany, aby sprawnie wykonać szkic na papierze i stworzyć trójwymiarowy, wirtualny świat w programie 3D na ekranie komputera. Będzie mógł podjąć pracę w wydawnictwach prasowych, książkowych, internetowych, w agencjach reklamowych, agencjach public relations. Może także wykonywać prace w ramach wolnego zawodu na rzecz wyżej wymienionych podmiotów. Ukończenie studiów I stopnia upoważnia do podjęcia artystycznych, historycznych, kulturoznawczych studiów magisterskich