Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Moda i Design

58 - 623 09 22

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Kulturoznawstwo otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.

W toku kształcenia student posiądzie ogólną wiedzę humanistyczną i artystyczną. Ta wiedza da mu podbudowę dla wieloaspektowej refleksji o kulturze i obecności człowieka w życiu kulturalnym i artystycznym.

Ponadto zdobędzie zdolności analizowania zjawisk kultury i sztuki we wszystkich obszarach i w każdym wymiarze (zarówno w skali globalnej, jak i państwowej, regionalnej czy lokalnej), posiądzie podstawową wiedzę z zakresu najważniejszych dyscyplin naukowych zajmujących się kulturą, jej wytworami i sposobami ich funkcjonowania w świecie oraz w życiu społecznym, czyli z zakresu: historii i teorii kultury, filozofii, socjologii i antropologii kultury, estetyki i historii sztuki, a dalej z zakresu teatrologii, filmoznawstwa, sztuki, czy literaturoznawstwa. Pozna zasady ekonomiczne i prawne, jakie leżą u podstaw organizacji i zarządzania instytucjami kultury. Nabędzie umiejętności do organizowania życia kulturalnego, do animowania oraz upowszechniania zjawisk i wytworów kultury.

Pozna i zrozumie współczesne media, sposoby ich funkcjonowania, oddziaływania, znaczenia w nowoczesnym społeczeństwie. Zapozna się z podstawowymi teoriami komunikacyjnymi, przeanalizuje zasadnicze mechanizmy, jakie rządzą dziś procesami porozumiewania się
i wzajemnego oddziaływania.

W ramach specjalności Design – Projektowanie - Moda na kierunku Kulturoznawstwo student rozwija zmysł plastyczny, kształtuje sprawności manualne, wyobraźnię, kreatywne myślenie, zapoznaje się z historią mody, sztuki użytkowej, pogłębia wiedzę o naturze człowieka, jego potrzebach i percepcji, a także o naturze współczesnego, wielokulturowego, globalnego społeczeństwa.

Celem kształcenia na specjalności Design – Projektowanie - Moda jest przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty kreowania wizerunku, doradcy stylistycznego, projektanta ubrań, specjalisty ds. kreowania kampanii wizerunkowych, technik prezentacyjnych i marketingu wizualnego.

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę dotyczącą trendów współczesnej mody, technik projektowania ubrań, konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych, zgodnie z projektem plastycznym i aktualną linią mody, kreowania wizerunku indywidualnego, wpływu przemian kulturowych na modę, tajników stylizacji. Zdobędzie umiejętność wykorzystywania technik komputerowych do realizacji prac projektowych i stylizacyjnych. Pozna metody marketingowe specyficzne dla rynku mody.

Studia przygotowują do pracy m.in. w charakterze projektanta mody, doradcy ds. wizerunku, stylisty, dziennikarza zajmującego się modą, specjalisty ds. marketingu wizualnego. Ukończenie studiów I stopnia upoważnia do podjęcia artystycznych, historycznych, kulturoznawczych studiów magisterskich.